Villa TrösT

Huisregels

De huisregels gelden voor iedereen die te gast is bij Villa TrösT. De missie van Villa TrösT is het bieden van een veilige ontmoetingsplaats voor mensen, die met rouw en verlies te maken hebben. Villa TrösT biedt een plek, waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht en ruimte krijgen. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, gender, seksuele voorkeur, ras, leeftijd of overtuiging, enzovoorts.

  • We verwachten van onze gasten een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar en met de medewerkers van Villa TrösT.
  • Als gast ga je zorgvuldig om met de verhalen en informatie van andere gasten die je ontvangt en worden toevertrouwd, in de Theekamer of tijdens een activiteit of bijeenkomst.
  • Als gast respecteer je de grenzen van de andere gasten en medewerkers van Villa TrösT.
  • Als gast volg je de aanwijzingen van de medewerker van Villa TrösT.

De huisregels hebben als doel een klimaat te waarborgen waarin iedereen zich op het gemak en welkom voelt.

Als het gedrag van een gast het veilige klimaat voor andere gasten of medewerkers van Villa TrösT aantast, heeft de medewerker van Villa TrösT de taak de gast op zijn gedrag aan te spreken. Als dit niet tot een oplossing of verbetering leidt kan deze (tijdelijk) de toegang tot het pand worden ontzegd. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: verbaal en fysiek geweld, pesten en (seksuele) intimidatie.